Stratford ONE - London
Communal Kitchen - Stratford ONE