Stratford ONE - London
Cinema Room - Stratford ONE