Stratford ONE - London
Laundry Room - Stratford ONE